تمرین یوگا            تغذیه درست            اخبار کانون یوگا           
 تمرین یوگا« سلام بر خورشید »

معنی و مفهوم:
«سوریا» (Surya): خورشید، «ناماسکار» (Namaskar) : سلام.
«سلام بر خورشید» یا «سوریا ناماسکار» یک سری حرکت دلپذیر، شامل 12 حرکت پی در پی است که هر حرکت مکمل حرکت قبل است و جهت آماده سازی برای آساناهای دیگر، تمام بدن را نرم می کند و به جهات گوناگون کشش می دهد. برای تنظیم تنفس، یک بار قفسه سینه را منبسط و بار دیگر منقبض می کند. یک دور سلام بر خورشید شامل دو دور* است، دور اول در حرکت های 4 و 9 پای راست جلو و دور دوم در حرکت های 4 و 9 پای چپ جلو می آید، در حرکت های 3 تا 10 نیز جای دست ها جابه جا نمی شود. سعی کنید حرکات را با ریتم تنفس هماهنگ سازید. از 4 دور شروع کنید و کم کم تعداد آن را افزایش دهید تا به 12 دور برسد.

نحوه انجام آسانا:
1 – صاف بایستید، پاها کنار هم و کف دست ها را روی یکدیگر جلوی قفسه سینه به حالت سلام قرار دهید. مطمئن شوید که وزن بدن تان روی کف پاها به یک میزان تقسیم شود و هوای شش ها را خارج کنید.* این طریق سلام بر خورشید که در اینجا توضیح داده شد روش سوامی ویشنودواناندا است که ایشان یکی از شاگردان سوامی شیواناندا بوده‌اند. در مرکز شیواناندا آشرام در شهر ریشی کش، سلام بر خورشید برپایه درس های شیواناندا به صورت یک دوره تدریس می شود و در حرکت شماره 4 در طی دم پای راست جلو می آید و در حرکت شماره 9 پای چپ جلو می آید، که این روش در نوع خود ساده تر و کامل تر به نظر می رسد. این حرکت مفید و ثمربخش در کانون یوگا نیز به صورت یک دوره و به همان روش اصیل و سنتی شیواناندا تدریس می شود.
               
www.kanoon-yoga.com